საქართველოს ექსპედიტორთა ასოციაცია AFG

საქართველოს ექსპედიტორთა ასოციაცია AFG

2022 წლის ივლისში Ibex Logistics ასევე გახდა საქართველოს ექსპედიტორთა ასოციაციის წევრი.  ასოციაციის წევრებს შორის ჯანსაღი კონკურენცია სატრანსპორტო–საექსპედიტორო მომსახურების ხარისხის ამაღლება ექსპედიტორთა ეროვნულ ასოციაციათა საერთაშორისო ფედერაციას (FIATA), საერთაშორისო სავაჭრო პალატას (ICC),მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციას (WTO), მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციასა (WCO) და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა; ასოციაციის წევრებსა და საზღვარგარეთელ პარტნიორებს შორის ურთიერთკავშირების დამყარება.
საბროკერო მომსახურება

FIATA