დაზღვევა

ტვირთის დაზღვევა

ტვირთის ტრანსპორტირება ყოველთვის დაკავშირებულია გადაზიდული ტვირთის დაკარგვის ან დაზიანების რისკთან.

დაზღვევა გადაზიდვის პროცესის შეუზღუდავად წარმართვისა და შესაძლო ზარალის მინიმუმამდე შემცირების ყველაზე მოსახერხებელი და უსაფრთხო საშუალებაა. Ibex Logistics გვთავაზობთ ტვირთის დაზღვევას მსოფლიოს მთელ ტერიტორიაზე.

ტვირთების დაზღვევა ფარავს დაზღვეული ობიექტის დანაკარგის ან დაზიანების ყველა რისკს.

საჭიროების შემთხვევაში სადაზღვევო დაფარვამ დამატებით შეიძლება მოიცვას:

საერთაშორისო კანონმდებლობა გარკვეულ მოთხოვნებს აყენებს ტვირთის ექსპედიტორების/გადამზიდველების წინაშე. ამ მოთხოვნების გაუთვალისწინებლობა შესაძლოა გადამზიდველის იურიდიული პასუხისმგებლობის დადგომის მიზეზი გახდეს. ზარალი ამ დროს, როგორც წესი, გაუთვალისწინებადია და მას თან ერთვის მრავალი ფინანსური თუ სხვა დანახარჯი. გადამზიდველის პასუხისმგებლობის დაზღვევა წარმოადგენს საერთაშორისო კანონმდებლობის ყველა მოთხოვნის დაკმაყოფილებისა და შესაძლო ზარალისგან დაცვის საუკეთესო საშუალებას.

Ibex Logistics სადაზღვევო პროგრამა ყველა შესაბამისი სტანდარტის გათვალისწინებით არის შედგენილი.