საერთაშორისო გადაზიდვები

საერთაშორისო გადაზიდვები ყველა ძირითადი მიმართულებით

საერთაშორისო გადაზიდვები წარმოადგენს ბიზნესის ერთ-ერთ მამომძრავებელ ძალას. 

ეს არის ქვეყნებს შორის სხვადასხვა პროდუქციის გადაადგილების ორგანიზება და კოორდინაცია, რაც საკმაოდ მოიცავს კომპლექსურ საკითხებს, რასაც ამ სტატიაში განვიხილავთ.

  • ნივთების ტრანსპორტირებისთვის სხვადასხვა საშუალების გამოყენება ხდება, როგორიცაა: ტრაილერი, თვითმფრინავები და საზღვაო გემები. 
  • ასევე მნიშვნელოვანია საწყობების ქსელის ორგანიზება და ლოგისტიკური ჯაჭვის სწორად გამართვა.

 

საერთაშორისო გადაზიდვების პროცესი ბევრ ქვეყანასა და რეგიონში ხორციელდება, რაც მის მართვას კიდევ უფრო დიდ გამოწვევად აქცევს.

საერთაშორისო გადაზიდვების როლი ბიზნესში

საერთაშორისო გადაზიდვებიდიდი კომპანიებისთვის, რომლებიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ყიდის პროდუქციას, საერთაშორისო გადაზიდვები გადამწყვეტ როლს ასრულებს. ეს მათ ეხმარება:

  • გაყიდონ პროდუქტები ან სერვისები მსოფლიოს უფრო მეტ ადგილას.
  • იპოვონ ახალი ბაზრები, მასალების შესაძენად და მზა პროდუქციის გასაყიდად.
  • შეამცირონ წარმოების ხარჯები მომწოდებლების ან საწარმოო ობიექტების განთავსებით ქვეყნებში, რომლებშიც დაბალი შრომითი და მატერიალური ხარჯებია

თუმცა საერთაშორისო გადაზიდვებს შეიძლება თან ახლდეს გამოწვევებიც, როგორებიცაა: სხვადასხვა ენა, კანონები, რეგულაციები, ვალუტა, კულტურა და ა.შ.

საერთაშორისო გადაზიდვების ძირითადი საფეხურები

საერთაშორისო გადაზიდვების პროცესი მოიცავს ორ ძირითად საფეხურს:

  1. საქონლის ტრანსპორტირების დაგეგმვა და ორგანიზება, მათ შორის, ტრანსპორტირების რეჟიმის შერჩევა, დატვირთვა-გადმოტვირთვის მართვა და ნებართვების მიღება.
  2. საქონლის შენახვისა და დისტრიბუციის მართვა, მათ შორის, შენახვის ობიექტების მოძიება, საქონლის მოძრაობის კოორდინაცია, ინვენტარის კონტროლი და დროული მიწოდების უზრუნველყოფა.

ყველაზე დიდი გამოწვევა და მისი გადაჭრის მეთოდი

საერთაშორისო გადაზიდვების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა განბაჟებაა. ეს გულისხმობს სხვადასხვა ქვეყნის წესებისა და რეგულაციების დაცვას, როგორებიცაა: იმპორტის/ექსპორტის შეზღუდვები, ტარიფები, გადასახადები და ა.შ. განბაჟება მოიცავს სხვადასხვა დოკუმენტაციისა შევსებასაც.

ამ პროცესის ეფექტურად განხორციელებისთვის,  ზოგიერთი კომპანია იყენებს გარე ექსპერტებს, ე.წ. 3PL-ებს (Third-Party Logistics providers). ეს მეთოდი კომპანიას საშუალებას აძლევს, რომ ფოკუსირდეს თავის საქმეზე, როცა 3PL-ები ზრუნავენ გადაზიდვების პრობლემატურ საკითხებზე.

ასე რომ, საერთაშორისო გადაზიდვები კომპანიებს განვითარების და ახალ ბაზრებზე შესვლის საშუალებას აძლევს. მიუხედავად ამისა, საერთაშორისო ვაჭრობის რთული და მუდმივად ცვალებადი ბუნების გამო მას მოაქვს მრავალი გამოწვევაც.

გადაზიდვების პროცესის სწორი დაგეგმვით, ორგანიზებითა და გამოცდილ პროვაიდერებთან მუშაობით, ბიზნესს შეუძლია წარმატებით გაუმკლავდეს ნებისმიერ სირთულეს.