2022 წლის ივლისში Ibex Logistics ასევე გახდა საქართველოს ექსპედიტორთა ასოციაციის წევრი. 

  • ასოციაციის წევრებს შორის ჯანსაღი კონკურენცია
  • სატრანსპორტო–საექსპედიტორო მომსახურების ხარისხის ამაღლება
  • ექსპედიტორთა ეროვნულ ასოციაციათა საერთაშორისო ფედერაციას (FIATA), საერთაშორისო სავაჭრო პალატას (ICC),მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციას (WTO), მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციასა (WCO) და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა;
  • ასოციაციის წევრებსა და საზღვარგარეთელ პარტნიორებს შორის ურთიერთკავშირების დამყარება